THONG BAO - THÔNG BÁO

Thông báo

Lich thi áp dụng từ ngày 7/12/2015
(4/12/2015)
Thay đổi lich thi cho ngày 19/11/2015
Lịch thi HK I - 2015-2016
(1/12/2015)
Lịch Thi HKI- của lớp 315101,315402,315403
Lịch thi học kỳ I - năm học 2015-2016
(24/11/2015)
Lịch thi HỌC KỲ I -2015-2016 của lớp 313101+313402+313403+314101+314402+314403

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website