Giới thiệu

(Cập nhật ngày: 26/4/2016)

          Dưới thời Thầy Nguyễn An phụ trách Trung tâm được gọi là Trung Tâm cao đẳng và bồi dưỡng cán bộ do Thầy Nguyễn An phụ trách. Ngay từ đầu đến nay tổ chức của Trung tâm đều gọn nhẹ đảm bảo cho công tác tổ chức đào tạo có hiệu quả nhất. Gồm ban lãnh đạo và một số cán bộ, còn giảng viên mời giảng viên dạy đại học của trường và các trường khác (chủ yếu giảng viên của các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học tài chính, cán bộ Tổng kiểm toán Nhà nước, khi tổ chức thực tập tốt nghiệp mời thêm cán bộ của các doanh nghiệp..).

        Về biên chế TTCĐ&BDCB theo thời gian có sự thay đổi nhiều.

Ngày 09 tháng 9 năm 1999 Q Hiệu trưởng Trần Ngọc Kim ký QĐ số 99379HCTH/ĐHPĐ cử Ông Vũ Văn Trung và Bà Phạm Thị Mai đến nhận công tác tại TTCĐ&BDCB kể từ ngày 13/9/1999.

        Như vậy những ngày đầu ngoài Thầy Nguyễn An còn có các cán bộ:   

TT

Họ và tên

Phụ trách

1

Vũ Văn Trung

Giáo vụ TT

2

Phạm Thị Mai

Quản lý sinh viên

        Khoảng giữa tháng 9 năm 2000 hoán vị công tác giữa Bà Phạm Thị Mai về Phòng đào tạo làm việc và Bà Nguyễn Thị Minh Hà từ Phòng đào tạo về Trung tâm cao đẳng làm việc.

        Ngày 05 tháng 12 năm 2000 Q.Hiệu trưởng Trần Ngọc Kim ký QĐ số I267/ĐHPĐ/HCTH điều TS Phan La Sơn Phó phòng đào tạo về giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 15/12/2000; và ngày 25 tháng 4 năm 2003 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 266/QĐ-ĐHPĐ chấm dứt hợp đồng với Ông Phan La Sơn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2002 vì Ông Phan La Sơn tự ý bỏ việc từ ngày 01 tháng 3 năm 2002.

        Ngày 30 tháng 8 năm 2001 Q.Hiệu trưởng Trần Ngọc Kim ký QĐ số I144/ĐHPĐ/HCTH bổ nhiệm Bà Thái Thị Tiu Chuyên viên phòng đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 01/9/2001.

         Ngày 24 tháng 9 năm 2001 Q.Hiệu trưởng Trần Ngọc Kim ký QĐ số I158/ĐHPĐ/HCTH điều  Bà Phạm Thị Mai cán bộ phòng đào tạo về TTCĐ từ ngày 20/9/2001 và ngày 12 tháng 10 năm 2001 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số I183/ĐHPĐ/HCTH  nhận Bà Phạm Thị Mai vào làm việc theo chế độ hợp đồng lao động kể từ ngày 01/10/2001.

         Ngày 21 tháng 9 năm 2001 Q.Hiệu trưởng Trần Ngọc Kim ký QĐ số I153/QĐ-ĐHPĐ-HCTH điều động bà Vũ Thị Như Quỳnh giảng viên tập sự Khoa CNTT  về nhận công tác tại Trung tâm cao đẳng từ ngày 01/10/2001 và đến ngày 22 tháng 5 năm 2002 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 329/QĐ-ĐHPĐ-TH tiếp nhận bà Vũ Thị Như Quỳnh giảng viên hết thời gian tập sự kể từ ngày 02/02/2002.

         Ngày 28 tháng 8 năm 2002 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 474/QĐ-ĐHPĐ-TH điều Ông Trịnh Vũ Đạt cán bộ cơ hữu khoa Cơ-Điện-Điện tử về công tác tại TT đào tạo cao đẳng &Bồi dưỡng cán bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 01/9/2002.     

         Ngày 29 tháng 8 năm 2002 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 481/QĐ-ĐHPĐ-TH điều Ông Dương Văn Sơn cán bộ Ban dự án giáo dục đại học về nhận công tác tại TTCĐ kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2002. TTCĐ giao cho Ông Sơn phụ trách Giáo vụ.

         Ngày 15 tháng 11 năm 2002 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký thỏa thuận lao động thử việc với Ông Trần Đình Liễn từ ngày 01/11/2002 đến ngày 01/3/2003 tại TTCĐ. TTCĐ đã giao cho Ông Liễn giảng dạy một số môn và chủ nhiệm lớp ngành Tin. Đến ngày 06 tháng 3 năm 2003 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 136/QĐ-ĐHPĐ tiếp nhận Ông Trần Đình Liễn hết thời gian thử việc kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2003 vào làm giảng viên cơ hữu tại Trung tâm cao đẳng.

         Ngày 15 tháng 01 năm 2003 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 50/QĐ-ĐHPĐ để Thầy Nguyễn An thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc TTĐT&BDCB kể từ ngày 31/12/2002 và cử Bà Thái Thị Tiu phó Giám đốc giữ chức Quyền Giám đốc kể từ ngày 01/01/2003.

         Ngày 28 tháng 3 năm 2003 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 204/QĐ-ĐHPĐ để Bà Thái Thị Tiu thôi giữ chức Quyền Giám đốc kể từ ngày 01/4/2003.

Ngày 28 tháng 3 năm 2003 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 205/QĐ-ĐHPĐ để TS Ngô Trí Láng thôi giữ chức Trưởng Ban Thanh tra để giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo cao đẳng kể từ ngày 01/4/2003.

         Ngày 20 tháng 6 năm 2003 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 447/QĐ-ĐHPĐ điều động Ông Trịnh Vũ Đạt về công tác tại phòng Tổng hợp và thôi giữ chức Phó Giám đốc phó Giám đốc TTĐTCĐ&BD kể từ ngày 01/7/2003.

         Ngày 31 tháng 12 năm 2003 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 988/QĐ-ĐHPĐ để Ông Dương Văn Sơn thôi làm việc tại trường ĐHDL Phườn Đông kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2004.

         Ngày 29 tháng 10 năm 2004 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 781/QĐ-ĐHPĐ-TH điều động Ông Vũ Văn Trung về nhận nhiệm vụ tại phòng đào tạo kể từ ngày 01/11/2004.

          Ngày 28 tháng 12 năm 2005 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 1064/QĐ-ĐHPĐ-TH điều động Ông Trần Đình Liễn về làm việc tại Ban Mác-Lênin và Đại cương kể từ ngày 01/01/2006.

          Ngày 21 tháng 11 năm 2007 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 791/QĐ-ĐHPĐ-TH điều động Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh về làm việc tại Ban Mác-Lênin và Đại cương kể từ ngày 01/12/2007.

          Ngày 09 tháng 4 năm 2007 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 224/QĐ-ĐHPĐ-TH nhận Bà Phạm Thị Hương Lan về công tác tại TTCĐ theo chế độ hợp đồng lao động kể từ ngày 01/02/2007 đến 01/02/2008 và đến ngày 29 tháng 02 năm 2008 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 156/QĐ-ĐHPĐ-TH tuyển chính thức  Bà Phạm Thị Hương Lan làm cán bộ cơ hữu của Trường từ ngày 01 tháng 02 năm 2008. Trung tâm cao đẳng phân công Bà Lan làm công tác giáo vụ. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2011 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 484/QĐ-ĐHPĐ-TH  cử Bà Phạm Thị Hương Lan là trợ lý TTCĐ.

          Ngày 28 tháng 3 năm 2009 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 205/QĐ-ĐHPĐ để Ông Đặng Thanh Hưng về công tác tại TTCĐ kể từ ngày 01/4/2009 và đến  ngày 14 tháng 4 năm 2010 Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 269/QĐ-ĐHPĐ-TH tuyển chính thức Ông Đặng Thanh Hưng làm cán bộ cơ hữu của Trường. Trung tâm cao đẳng phân công Ông Hưng làm cố vấn học tập ngành Công nghệ thông tin (là chủ yếu) và làm bí thư liên chi đoàn TTCĐ.

           Ngày 15 tháng 01 năm 2013 Hiêu trưởng Bùi Thiện Dụ ký QĐ số 42/QĐ-ĐHPĐ-TH tuyển dụng ông Nguyễn Anh Thái về làm cán bộ tập sự tại Trung tâm Cao đẳng. Trong thời gian tập sự tại Trung tâm, ông Thái được phân công làm trợ lý Giáo vụ và Giảng viên tập sự.

          Cho đến ngày nay tháng 3 năm 2012 cơ cấu tổ chức của TTCĐ như sau: 

               

          Ghi chú: G.Viên: Các giảng viên; Tr.ngành: trưởng ngành; CVHT: Cố vấn học tập; Liên CĐ: Liên chi đoàn, Tổ CĐ: Tổ công đoàn.

          Số lượng cán bộ của TTCĐ như sau:

TT

Họ và tên

Phụ trách

1

TS Ngô Trí Láng

Giám đốc

2

CN Thái Thị Tiu

Phó Giám đốc, Công tác SV, Tài chính

3

CN Nguyễn Thị Minh Hà

CVHT ngành KT, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng CĐ

4

CN Phạm Thị Mai

CVHT ngành DL, Giúp tài chính (Thủ quỹ)

5

CN Phạm Thị Hương Lan

Trợ lý TT, Giáo vụ

6

Ths Đặng Thanh Hưng

GV, CVHT ngành CNTT, Bí thư LCĐ

7

CN Nguyễn Anh Thái

Trợ lý Giáo vụ, GV tập sự

 Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 29
Số người đã truy cập: 295419