Chương trình đào tạo hiện hành
Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, nhu cầu của người học, chương trình đào tạo của các ngành tại Trung tâm Cao đẳng đã có sự điều chỉnh và thay đổi trên cơ sở chương trình đào tạo gốc năm 1999 (xem mục tin dưới)
Giới thiệu ngành đào tạo
Hiện nay, Trung tâm Cao đẳng đào tạo 3 ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán và Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch). Sau đây, TTCĐ giới thiệu qua lịch sử phát triển các ngành đào tạo từ khi thành lập đến nay.

Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 26
Số người đã truy cập: 295389